ReadyPlanet.com
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประเภทการชำระ
ผู้ชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน


เอกสารที่ใช้ในการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article

 

เอกสารที่ใช้ในการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
กรณีบุตรกับบิดา/มารดา หรือบิดา / มารดากับบุตร
1.1            ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของบิดามารดา ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนการสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง )
1.2            สูติบัตรของบุตร ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดาหรือมารดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ ) หรือทะเบียนการรับรองบุตรหรือทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม
1.3            บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องและผู้ตาย
1.4            มรณบัตรของผู้ตาย (กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียคนตายที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง หรือแบบรับรองรายการทะเบียนคนตายแทน )
1.5            สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย ( กรณีสูญหายใช้แบบรับรองรายการ ทะเบียนราษฎรแทน )
1.6            หลักฐานเกี่ยวกับมรดกของผู้ตาย เช่นโฉนดที่ดิน หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เงินฝาก ฯลฯ ( กรณีที่ดินหรือห้องชุดจดทะเบียนจำนองไว้ ใช้สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่รับรองสำเนาถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน )
1.7            บัญชีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก ( ระบุให้ชัดเจน )
1.8            หนังสือให้ความยินยอมของทายาทผู้มิสิทธิรับมรดก พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยทายาทดังกล่าว ( กรณีทายาทเป็นผู้เยาว์ใช้สูติบัตร )
1.9            มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร ฯลฯ ( กรณีสูญหายใช้หนังสือรับรองการตาย หรือสำเนามรณบัตรที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน
1.10       หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลของผู้ร้องหรือผู้ตายหรือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก
2       กรณี คู่สมรส
2.1 ใบสำคัญการสมรสของผู้ตาย
2.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10
3. กรณี พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
3.1 สูติบัตรของผู้ร้องและผู้ตาย ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนคนเกิดที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องแทน
3.2 สำเนาทะเบียนของผู้ร้องและผู้ตายที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
3.3 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10
4. กรณี ผู้รับพินัยกรรม
4.1 พินัยกรรม
4.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10
5. กรณี บุตรนอกกฎหมายหมายของบิดา
5.1 สูติบัตรของบุตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ระบุเลขประจำตัวประชาชนของบิดา ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวประชาชนให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
5.2 เอกสารตามข้อ 1.3 ถึง 1.10บทความกฎหมาย...

กฎหมายที่คนอยู่คอนโดต้องรู้... article
เหตุแห่งการฟ้องหย่า article
การจัดทำพินัยกรรม article
เช็ค..เด้งแล้วเป็นไง ??? article
สิทธิของผู้ต้องหา และของจำเลย article
หลักฐานที่ใช้ในการขอประกันตัวในคดีอาญา article
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม article