ReadyPlanet.com
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประเภทการชำระ
ผู้ชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน


หลักฐานที่ใช้ในการขอประกันตัวในคดีอาญา article

 

หลักทรัพย์ที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราว
1.    เงินสด เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่
 
·       บัตรประชาชนของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
·       ทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
 
2.    โฉนดที่ดิน หรือห้องชุด เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องได้แก่
 
o   บัตรประชาชนของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
o   ทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
o   หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน ไม่เกิน 1 เดือน
o   แผนที่ตั้งของโฉนดที่ดิน
o   รูปถ่ายที่ตั้งของที่ดิน
 
·       กรณีที่นายประกันมีคู่สมรสต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรส พร้อมแนบสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
·       ใบสำคัญการหย่าหรือสำเนามรณบัตร ( กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต )
·       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ( หากมี )
·       หนังสือมอบอำนาจที่พนักงานฝ่ายปกครองรับรองในกรณีที่เจ้าของหลักทรัพย์ไม่สามารถยื่นประกันด้วยตนเอง
 
3.     ตำแหน่งหรือบุคคลเป็นหลักประกัน เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้อง ได้แก่
 
·       หนังสือรับรองจากต้นสังกัดออกให้ ไม่เกิน 15 วันพร้อมสลิปเงินเดือนเดือนสุดท้าย
·       บัญชีเครือญาติ
·       ทำสัญญาประกันในวงเงิน 10 เท่าของเงินเดือน
·       บัตรประชาชน บัตรข้าราชการ หรือใบขับขี่ พร้อมทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลย พร้อมสำเนา 1 ชุด
·       กรณีที่นายประกันมีคู่สมรสต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรส พร้อมแนบสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
·       ใบสำคัญการหย่าหรือสำเนามรณบัตร ( กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต )
·       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล ( หากมี )
 
4.    สมุดบัญชีเงินฝากประจำ สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล เอกสารทีใช้ประกอบคือ
 
·       สมุดบัญชีเงินฝากประจำ สลากออมสิน ฉบับจริง พร้อมหนังสือรับรองจากธนาคารออกให้ภายใน
วันที่ยื่นคำร้อง
·       บัตรประชาชนของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
·       ทะเบียนบ้านของนายประกันและจำเลยพร้อมสำเนา 1 ชุด
·       กรณีที่นายประกันมีคู่สมรสต้องมีหนังสือยินยอมของคู่สมรส พร้อมแนบสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคู่สมรส
·       ใบสำคัญการหย่าหรือสำเนามรณบัตร ( กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิต )
·       หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (หากมี )
 
 
************************************************************************
 บทความกฎหมาย...

กฎหมายที่คนอยู่คอนโดต้องรู้... article
เหตุแห่งการฟ้องหย่า article
การจัดทำพินัยกรรม article
เช็ค..เด้งแล้วเป็นไง ??? article
เอกสารที่ใช้ในการไต่สวนคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก article
สิทธิของผู้ต้องหา และของจำเลย article
การจดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม article