ReadyPlanet.com
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประเภทการชำระ
ผู้ชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน


ติดต่อทนายโทร.081-6669150 article
ติดต่อทนายความโทร081-5666656 
 
 
 
 
 
 
1.ให้คำปรึกษาด้านงานเอกสารโนตารีพับลิค เพื่อทำนิติกรรมและบังคับใช้ได้อีกประเทศหนึ่ง
2. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อนำไปใช้ต่างประเทศ
3. รับรองเอกสาร โนตารี พับลิค เพื่อศึกษาต่างประเทศ
4. รับแปลเอกสาร เอกสารราชการ รับรองเอกสารคำแปล รับรองเอกสารมหาชน
5. รับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล ว่ามีอยู่แท้จริง
6. รับรองลายมือชื่อกรรมการ บริษัทจำกัด บริษัทจำกัดมหาชน เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 
 
 
*** Notarial Services Attorney ***
 
          คือบุคคลที่ทำหน้าที่รับรองลายมือชื่อที่มีการลงชื่อต่อหน้าในเอกสารนั้นๆ หรือรับรองเอกสารเช่นว่านั้นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องแท้จริงจากต้นฉบับหรือทำคำรับรองประเภทอื่นๆรวมทั้งการลงชื่อในฐานะเป็นพยานในเอกสารเช่นว่านั้นด้วย ทั้งนี้โดยส่วนมากแล้วจะนำเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
แต่สำหรับคนต่างประเทศแล้วคงจะเข้าใจและคุ้นเคยกับบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public เป็นอย่างดีแต่อาจจะไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่เช่นเดียวกับ Notary Public แล้วหรือไม่? และเป็นใคร?
         ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยมีบุคคลที่ทำหน้าที่ Notary Public คือ ทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเรียกกันว่า Notarial services Attorney จะพบได้ที่สำนักงานกฎหมายทั่วๆไปและทนายความผู้นั้นจะต้องได้รับอนุญาตให้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารจากสภาทนายความอีกหนึ่งใบอนุญาต จึงจะได้ชื่อว่าเป็น Notarial services Attorney ที่มีอำนาจเช่นเดียวกับ  Notary Public อย่างแท้จริง
ในปัจจุบันนี้ สภาทนายความแห่งประเทศไทย (The Lawyers council Of Thailand) ได้บัญญัติข้อกำหนดว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นทนายความผู้ทำคำรับรองและลายมือชื่อและเอกสารขึ้นในปี พ.ศ. 2546 และได้เปิดการอบรมหลักสูตรการรับรองลายมือชื่อและเอกสารให้แก่ทนายความที่ต้องการทำหน้าที่ดังกล่าวและออกใบอนุญาตให้แก่ทนายความที่ผ่านการอมรบในหลักสูตรดังกล่าวแล้วในกรณีที่ท่านต้องการรับรองลายมือชื่อหรือรับรองสำเนาเอกสารหรือรับรองข้อเท็จจริงในกรณี รูปแบบการรับรอง (Notarization) ตามข้อกำหนดของสภาทนายความแห่งประเทศไทย มีหลายรูปแบบ ดังนี้
 
    *รับรองลายมือชื่อในเอกสาร 
    *รับรองนิติกรรมที่เอกชนทำขึ้น 
    *รับรองคำแปลเอกสาร 
    *รับรองข้อเท็จจริง
    *รับรองสำเนาเอกสาร
    *รับรองความมีอยู่ของเอกสาร
    *จัดทำคำสาบาน
    *จัดทำบันทึกคำให้การ
    *ทำคำคัดค้านตราสาร
    
*รับรองตัวบุคคล
   
*ทำหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด
 
 
 
 
            ดังนั้น การที่ท่านในฐานะที่ท่านเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศก็ตามที่มีความประสงค์ที่จะทำคำรับรองลายมือชื่อหรือรับรองเอกสารหรือทำคำรับรองอื่นๆ ทั้งนี้  เพื่อนำเอกสารหรือสำเนาเอกสารเหล่านั้นไปใช้ในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ดี จึงควรคำนึงถึงทนายความที่ได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสารเท่านั้น ซึ่งจะทำให้การรับรองลายมือชื่อและการรับรองเอกสารเหล่านั้นถูกต้องสมบูรณ์และท่านสามารถนำไปใช้อ้างอิงตามกฎหมายได้และเอกสารที่ผ่านการรับรองโดยทนายความที่ทำหน้าที่เป็น Notarial services Attorney แล้วจะเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก
ราคาค่าบริการรับรองลายมือชื่อและเอกสารหรือคำรับรองอื่นๆดังที่กล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างยุติธรรมและสมเหตุผล ทั้งนี้ ในการกำหนดราคาค่ารับรองเอกสารขึ้นอยู่กับความสำคัญของเอกสารที่ให้การรับรองเป็นสำคัญ


 
 
 
ถอดเนื้อหาบางส่วนมาจากบทนำอบรมทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร
อาจารย์อนงค์พร ธนชัยอารีย์ กรรมการสำนักงานทะเบียนแบบ

 


 

 
 
                   
 
Notary public /Notarial Services Attorney
                                      

Notarial Services Attorney,Notary public service Reg.No.4318/2555
 
If you find The  Notary Public  in Thailand  Please Call us  +66 84-1111156    (  24 hour time )


  ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
รับรองลายมือชื่อ Notary Public / Notarial Services Attorney