ReadyPlanet.com
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot


ประเภทการชำระ
ผู้ชำระเงิน
เพิ่มเพื่อน


บริการของเรา

                      

การบริการด้านกฎหมายของเรา /  Our Legal Services.

โทร.084-1111156


 

 • ให้บริการปรึกษาปัญหากฎหมาย 
 • รับเป็นทนายความว่าต่าง แก้ต่าง คดีประเภทต่างๆ
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคล
 • รับทำสัญญา  ตรวจสอบแก้ไขเอกเทศสัญญาประเภทต่างๆ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
 • รับทำคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก หรือถอนผู้จัดการมรดก ขอเป็นผู้จัดการมรดกร่วมกัน  ร้องขอแบ่งทรัพย์มรดก
 • คดีฟ้องหย่า   เรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู  ขออำนาจปกครองบุตร ขอเรียกค่าทดแทนจากหญิงหรือชายชู้
 • ร้องขอทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ กรณีขายทรัพย์สินที่มีชื่อของผู้เยาว์  ฟ้องขอให้บิดารับรองว่าเป็นบุตร
 • รับดำเนินการเรื่องขอรับบุตรบุญธรรม เลิกรับบุตรบุญธรรม
 • คดีกู้ยืมเงิน    ค้ำประกัน   บังคับจำนอง   
 • คดีเช็คเด้ง  ทั้งแพ่งและอาญา
 • คดีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ  ,สินค้าไม่ปลอดภัย หรือไม่ได้มาตรฐาน
 • คดีผิดสัญญาแชร์  ทั้งนายวงแชร์หรือลูกวงแชร์ที่ถูกเบี้ยวเงินจากการเล่นแชร์
 • คดีผิดสัญญาก่อสร้าง  ทั้งผู้รับเหมา และผู้ว่าจ้าง 
 • คดีปกครอง ฟ้องหน่วยร้องหน่วยงานทางปกครอง ซึ่งออกคำสั่งทางปกครองที่มิชอบด้วยกฎหมาย      การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง ต่อผู้ออกคำสั่ง หรือต่อหน่วยงานทางปกครองผู้ออกคำสั่ง  การฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครอง  ฯลฯ    
 • ผิดสัญญาเช่าทรัพย์  เช่าซื้อ โดยเฉพาะรถยนต์   การสู้คดีเมื่อถูกฟ้องคดีผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์  
 • ฟ้องขับไล่  รื้อถอน เรียกค่าเสียหาย
 • คดีเรียกทรัพย์คืน  กรรมสิทธิ์ร่วม
 • คดีที่ดิน  สอบรังวัด แบ่งที่ดิน
 • ขอภารจำยอม  ร้องขอทางจำเป็นต่อศาล 
 • ร้องขอครอบครองปรปักษ์
 • ฟ้องขอเพิกถอนนิติกรรม เพิกถอนกลฉ้อฉล การข่มขู่ 
 • ร่างพินัยกรรม  จัดทำพินัยกรรม  การดำเนินการกำจัดมิให้ทายาทได้รับมรดก  การพิจารณาเรื่องการรับมรดกแทนที่ของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก  การร้องคัดค้านการตั้งผู้จัดการมรดก
 • เรื่องการให้โดยเสน่ห์หา  เพิกถอนการให้ เพราะเหตุผู้รับประพฤติเนรคุณ 
 • ฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์ โดยเฉพาะสามีภริยาที่ไม่จดทะเบียนสมรส
 • คดีละเมิด   เรียกค่าเสียหายกรณีรถยนต์โดนชน ต้องการฟ้องเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยนต์  ค่าเสื่อมราคารถยนต์ 
 • คดีล้มละลาย และการขอฟื้นฟูกิจการ   การยื่นขอรับชำระหนี้ตามกฎหมาย 
 • ดำเนินคดีแรงงาน  ค่าชดเชยการถูกเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
 • ฟ้องดำเนินคดีอาญา เข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการในคดีอาญา 
 • คดีหมิ่นประมาท ดูหมิ่น  หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ( ทางอินเตอร์เนต )
 • คดียักยอกทรัพย์
 • คดีลักทรัพย์นายจ้าง
 • คดีทำร้ายร่างกายธรรมดา  จนถึงทำร้ายร่างกายสาหัส
 • คดีทำให้เสียทรัพย์
 • คดียาเสพติด  การครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อเสพ  การมีไว้เพื่อจำหน่าย
 • คดีภาษีอากร   การอุทธรณ์ภาษี การวางแผนภาษีอากร 
 • ดำเนินการติดต่อหน่วยงานราชการ  ประสานงานกับหน่วยงานราชการในเรื่องต่างๆ
 • ดำเนินการยื่นเรื่อง ยื่นคำร้อง ยื่นเอกสาร หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานเพื่อขอรับใบอนุญาตกระทำการ ดำเนินกิจการ  เพื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆก่อนประกอบธุรกิจ  กิจการ
 • เดินเรื่องประกันตัวผู้ต้องหา  ประกันอิสรภาพ ฯลฯ
 • คดีเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล  การรักษาพยาบาล  ฟ้องเรียกค่าเสียหายกับแพทย์กรณีกระทำการรักษาด้วยความประมาทเลินเล่อ รักษาไม่เป็นไปตามหลักวิชาชีพแพทย์ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน
 • รับจดทะเบียน จดตั้ง จดแก้ไขหุ้นส่วนบริษัท  จดทะเบียนพาณิชย์  จดตั้งคณะบุคคล จดตั้งมูลนิธิ  สมาคม
 • รับติดตามเร่งรัดหนี้สิน เจรจาเรื่องหนี้สินกับสถาบันการเงินต่างๆ ขอประนอมหนี้ หรือ ไกล่เกลี่ยในศาลกรณีถูกฟ้องดำเนินคดีแล้ว
 • รับสืบทรัพย์ บังคับดคีตามคำพิพากษา ร้องขอขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน ดูแลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน  คัดค้านการขายทรัพย์ 
 • เขียน/แก้อุทธรณ์  ฎีกา
 • รับรองเอกสาร  รับรองลายมือชื่อ ( Notarial Services Attorney )
 • รับแปลเอกสารต่างประเทศ   พร้อมรับรองการแปล
 • รับทำ/เปลี่ยน Visa  non-B  non-0 , Work Permit

   

  Counseling on legal issues.
  • Get a lawyer to defend the case types.
  • been a legal advisor to a person or entity.
  • Make sure the correct individual contract types both in Thailand and foreign languages.
  • request the trustee to the case. Or removal of the trustee. What is the estate together. Share gifts or inheritance.
  • divorce cases to the care. Children's sovereignty. Request compensation from the woman or adulterer
  • request for legal minors. The property sale that has the name of a minor. Father filed for certification as a child.
  • the adoptive process. Not been adopted.
  • Lawsuit loan guarantor mortgage.
  • check bounce cases, both civil and criminal.
  • consumer lawsuits filed against the business. , Its not safe. Or non-standard.
  • a breach of contract lawsuit sharing. Well as the share or share the band was playing one round of funding.
  • Construction of a breach of contract lawsuit. The contractor. And the employer.
  • Howling administrative cases filed against administrative agencies. Issued an administrative order unlawful. Appeal administrative order. To the command. Or administrative agency issuing the command. Filed a request to withdraw the administrative order, etc..
  • breach of contract hire leasing a car. When the defense filed a breach of contract hire. Motorcycle
  • demolition, eviction lawsuit for damages.
  • the assets case. Ownership.
  • The case of land surveying examination divided land.
  • What is required to settle the court directs.
  • request takeover.
  • withdraw legal action. Revoked fraud and intimidation.
  • Drafting Wills. Preparation of wills. Action to eliminate them from the heirs inherit. To consider the inheritance of the heirs who are entitled to inherit. The claim against the estate.
  • by the charm for. Withdraw the. Because of the notoriety seeker.
  • charges for share ownership. The husband and wife are not married.
  • infringement damages the car hit. To sue for the loss of use of vehicle. Vehicle depreciation.
  • bankruptcy and business reorganization. Applying for legal liability.
  • labor litigation. Compensation for unfair dismissal.
  • Criminal charges. Join the plaintiff with the prosecutor in a criminal case.
  • blasphemous libel defamation lawsuit by advertising (internet).
  • embezzlement case.
  • theft employers.
  • Simple assault cases. To serious assault.
  • impair judgment property.
  • drug possession to drug addiction. To the rules.
  • tax appeal tax cases. Tax planning.
  • Contact the agency. Coordination with government agencies on various matters.
  • Actions file a petition filed any government agency to apply for a license to carry out the operation according to the rules. Regulations prior business acquisitions.
  • the accused on bail. Independence insurance etc..
  • The case with medical bills. Treatment. Sued for medical negligence cases the therapy. Treatment is not in accordance with the medical profession, both in public and private hospitals.
  • Take a note of the registration of the partnership firm. Registered. Take a group of persons. Take the Association.
  • Credit given track. Negotiating debt with financial institutions for settlement or mediation in court case was filed and prosecuted.
  • the successor property. The schema of the sentence imposed. Contrary to their request. To the request. Oversee the auction. Opposed the sale of the property.
  • Write / to the appeal petition.
  • certified documents. Fees (Notarial Services Attorney).
  • Translation abroad. A certified translation.
  ◦ Make / Change Visa non-B non-0, Work Permit.

   

  ติดต่อทนายความสายด่วนโทร    084-1111156

   

   

   
   


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด