ReadyPlanet.com


คดี เรื่อง ยืม หนี้


 ไม่ได้แต่งทนายทำยอม แต่มีคำพิพากษาทำยอมและให้บังคับคดี ผู้ตั้งกระทู้ สามารถต่อสู้คดีได้อีกหรือไม่คะ (phusa-dot-2011-at-gmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2013-10-26 08:12:13 IP : 118.174.86.242


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3400421)

       การทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล  คู่ความสามารถทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีทนายความ  และในกรณีที่ศาลพิพากษาตามสัญญายอมแล้ว  คู่ความย่อมตกอยู่ในบังคับของสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าว และผล ของการทำสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น คือ

       ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา 138 ในคดีที่คู่ความตกลงกันหรือประนีประนอมยอม ความกันในประเด็นแห่งคดีโดยมิได้มีการถอนคำฟ้องนั้น และข้อตกลง หรือการประนีประนอมยอมความกันนั้นไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ให้ศาลจดรายงานพิสดารแสดงข้อความแห่งข้อตกลงหรือการประนี ประนอมยอมความเหล่านี้ไว้ แล้วพิพากษาไปตามนั้น

        ห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาเช่นว่านี้ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้
        (1) เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉล
        (2) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติ แห่งกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
        (3) เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลง หรือการประนีประนอมยอมความ
ถ้าคู่ความตกลงกันเพียงแต่ให้เสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ มาใช้บังคับ
       
หากสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น เข้าข้อหนึ่งข้อใด ดังกล่าวข้างต้น คุณสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาเช่นว่านั้นได้ แต่คุณไม่สามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำพิพากษาที่ได้ดำเนินการถูกต้องไปแล้วให้กลายเป็นไม่ชอบได้ค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ทีมงาน JOLLAW วันที่ตอบ 2013-11-11 16:40:56 IP : 124.120.39.192[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล