ReadyPlanet.com


ผู้ถือบัตรเครดิตเสียชีวิต


อยากทราบว่าถ้าผู้ถือบัตรเครดิตเสียชีวิตแล้วต้องชำระต่อหรือเปล่าค่ะ แล้วถ้าผู้ถือบัตรเครดิตมีทรัพย์สิน แล้วทรัพย์สินยังติดจำนองอยู่บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตสามารถฟ้องเรียกทรัพย์สินที่ติดจำนองได้หรือไม่

- แล้วถ้าทรัพย์สินที่เป็นโฉนดที่ดินโอนเป็นของบุตรหลังจากที่ผู้ถือบัตรเครดิตเสียชีวิต ผู้ออกบัตรเครดิตสามารถฟ้องเรียกยอดของบัตรเครดิตได้หรือเปล่าค่ะผู้ตั้งกระทู้ บาหลี :: วันที่ลงประกาศ 2011-05-05 22:50:36 IP : 58.9.55.226


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3291091)

 

                           กรณีที่เจ้ามรดกเสียชีวิต แล้วทรัพย์มรดกของผู้ตายก็จะตกทอดแก่ทายาท ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1599  ส่วนทายาทตามกฎหมาย ก็มีบัญญัติไว้ตามป.พ.พ.มาตรา 1629  คือ 1. ผู้สืบสันดาน 2 บิดามราดา 3 พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4.พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 5 ปู่ย่าตายา  6 ลุงป้าน้าอา   ส่วนใครจะได้รับอย่างไรคงไม่ลงรายละเอียดให้ในประเด็นปัญหาในชั้นนี้

                          ตามป.พ.พ.มาตรา 1600 ...กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิและความรับผิดต่างๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้

                          ป.พ.พ.  1601  ทายาทไม่จำต้องรับผิดเกินกว่าทรัพย์มรดกที่ตกทอดแก่ตน

                          ป.พ.พ. มาตรา 1755 ห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยโดยธรรมไดรู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก

                         ป.พ.พ. มาตรา 1738 ก่อนแบ่งมรดก เจ้าหนี้กองมรดกจะบังคับชะรหนี้เต็มจำนวนจากกองมรดกก็ได้ ....

                         วรรคสอง เมื่อแบ่งมรดกแล้ว เจ้าหนี้อาจเรียากให้ทายาทคนในคนหนึ่งชำระหนี้ได้เพียงไม่เกินทรัพย์มรดกที่ทายาทคนนั้นได้รับไป ในกรณีเช่นนี้ทายาทคนใดซึ่งได้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้กองมรดกเกินกว่าสว่นที่ตนจะต้องเฉลี่ยใช้หนี้ ทายาทคนนั้นมีสิทธิไล่เบี้ยจากทายาทคนอื่นได้

                          ป.พ.พ.มาตรา 1739 ให้ชำระหนี้ที่กองมรดกค้างชำระตามลำดับต่อไปนี้ และตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยบุริมสิทธิ โดยต้องไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่บรรดาเจ้าหนี้บุริมสิทธิพิเศษตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น และบรรดาเจ้าหนี้ที่มีประกันโดยการจำนำหรือการจำนอง

                (๑) ค่าใช้จ่ยเพื่อประโยชน์อันร่วมกันของกองมรดก

                (๒) ค่าใช้จ่ายในการทำศพเจ้ามรดก

               (๓) ค่าภาษีอากรซึ่งกองมรดกค้างชำระอยู่

               (๔) ค่าจ้างซึ่งเจ้ามรดกค้างชำระแก่เสมียน คนใช้และคนงาน

               (๕) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจำเป็นประจำวันซึ่งส่งให้แก่เจ้ามรดก

               (๖) หนี้สินสามัญของเจ้ามรดก

               (๗) บำเหน็จของผู้จัดการมรดก

                         

                         กรณีแรก เมื่อผู้ถือบัตรเครดิต ซึ่งเป็นเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย  โดยมีทรัพย์มรดกเป็นที่ดินติดจำนอง ซึ่งหนี้ตามสัญญาจำนองเป็นหนี้ที่มีบุริมสิทธิ์  ผู้รับจำนองย่อมได้รับชำระหนี้ก่อนหนี้สามัญอื่น โดยผลของกฎหมาย  ธนาคารฟ้องขอรับชำระหนี้จากกองทรัพย์สิน ( กองมรดกของผู้ตาย ) ภายในกำหนดอายุความ 1 ปี ( นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตาย .. ) ส่วนจะบังคับคดีเอาจากที่ดินซึ่งติดจำนองนั้นเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดก็ต้องนำมาชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้จำนองก่อนครับ

                        กรณีที่สอง    ซึ่งถามปัญหาว่าผู้ออกบัตรเครดิตสามารถฟ้องเรียกยอดหนี้ของบัตรเครดิตได้หรือไม่นั้น   ตามคำถามพอเข้าใจว่า คุณต้องการสอบถามว่าหนี้ดังกล่าวบุตรต้องรับผิดหรือไม่  ซึ่งหากสอบถามคุณกลับว่า หลังเจ้ามรดกเสียชีวิตแล้ว ได้รับโอนที่ดินมาอย่างไร  มีการตั้งผู้จัดการมรดกหรือไม่  หากมีการตั้งผู้จัดการมรดกและได้โอนทรัพย์มรดก ( ที่ดิน ) ให้กับคุณ  ตามป.พ.พ. มาตรา 1738 ได้บัญญัติไว้ว่า  .. เจ้าหนี้ ( ธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต ) อาจเรียกให้ทายาท ( ซึ่งกรณีนี้คือบุตร ) ชำระหนี้ได้เพียงไม่เกินทรัพย์มรดกที่ได้รับ ยกตัวอย่างเช่น  ผู้ตายมีหนี้กับเจ้าหนี้อยู่ 1 ล้านบาท ต่อมาผู้ตายเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย บุตรของผู้ตายได้ทรัพย์มรดกไป 5 แสนบาท เจ้าหนี้ฟ้องให้บุตรซึ่งได้รับมรดกจากผู้ตายได้ไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นต้นครับ

                        หากมีกรณีสงสัยเพิ่มเติมติดต่อทนายได้โดยตรง      

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายธีรภัทร์ 081-566-6656 วันที่ตอบ 2011-05-09 21:19:34 IP : 124.120.91.30


ความคิดเห็นที่ 2 (3300129)

กระผมอยากถามเรื่องเกี่ยวกับการโอนมรดกที่ดินของพ่อ  กรณีพ่อเสียชีวิตแล้วจะทำอย่างไรต่อไปครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริชัย มาบุญ วันที่ตอบ 2011-08-14 16:05:00 IP : 118.172.192.201


ความคิดเห็นที่ 3 (3300130)

กรณีผู้ถือบัตรเครดิต (เสียชีวิต)

     กรณีผู้ตายเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2554 ได้ทำบัตรเครดิตไว้กับริษัทแห่งหนึ่ง... พอมาเดือนสิงหาคม 2554แล้วมีพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งมาติดตามถวงหนี้กับเจ้าของบัตรเครดิต(ผู้ตาย)  ผมอยากจะถามว่า....หนี้ของผู้ตายที่ถือบัตรเครดิตนั้น ภรรยากับบุตรไม่ได้รู้เรื่องว่าผู้ตายไปทำบัตรเครดิตไว้ ในส่วนตรงนี้อยากจะถามบุตรกับภรรยาต้องชดใช้เงินให้กับบริษัทแห่งนี้หรือไม่ ช่วยแนะนำผมหน่อยครับ ต้องทำอย่างไรต่อไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริชัย มาบุญ วันที่ตอบ 2011-08-14 16:17:16 IP : 118.172.192.201


ความคิดเห็นที่ 4 (3300138)

               ตอบคุณศิริชัย  มาบุญ  การจัดการทรัพย์มรดกของบิดานั้นสามารถทำได้ ด้วยการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกครับ  เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งให้ผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว  ผู้จัดการมรดกก็มีหน้าที่ต้องแบ่งทรัพย์มรดกให้กับทายาทโดยธรรมตามกฎหมาย

          โทรสอบถามลายละเอียดได้ครับ

        

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายธีรภัทร์ 0815666656 (ttapjan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-14 19:03:53 IP : 171.99.128.12


ความคิดเห็นที่ 5 (3300659)

ลูกนอกสมรส

 

     อยากถ่ามว่า สามีกับภรรยาที่จดทะเบียนสมรสด้วยกันแล้วมีลูกด้วยกัน 2 คน (ยกตัวอย่างสามีคือนาย ก ส่วนภรรยาคือนาง  ข)    ต่อมาเมื่อสามีเสียชีวิต   แต่สามีไปรับเด็กอีกคนเป็น(ลูกนอกสมรสในใบสูติบัตร)   แต่ภรรยาที่สมรสด้วยกันไม่รู้เรื่องว่าสามีไปรับเด็กอีกคนมาเป็นลูก อยากจะถามว่ากรณีอย่างนี้ ถ้าลูกนอกสมรสมาขอเรียกร้องสิทธิความเป็นลูกจะต้องใช้ใบอะไรมาประกอบแสดงหลักฐานการเป็นบุตรเพื่อขอรับส่วนแบ่งในมรดกบ้าง รบขออธิบายเป็นข้อๆน่ะครับว่าลูกนอกสมรสมีสิทธิไปเรียกร้องขอรับมรดกได้หรือเปล่า แล้วตอนแบ่งมรดกจะต้องแบ่งให้ใครบ้างครับ (ผู้ที่เสียชีวิตมีหนี้สินด้วย...อยากถามว่าลูกนอกสมรสต้องรับภาระหนี้ของพ่อด้วยหรือเปล่า)

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิริชัย มาบุญ (one_ly-at-sanook-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-20 16:41:19 IP : 118.172.198.113


ความคิดเห็นที่ 6 (3300675)

 

     ต้องขอถามข้อเท็จจริงจากคุณศิริชัย  มาบุญ เพิ่มเติมพร้อมตอบคำถามดังนี้

          บุตรนอกสมรสในใบสูติบัตร  หมายความว่าอย่างไร  เช่นเป็นบุตรของสามีที่เกิดจากหญิงอื่น หรือสามีไปรับบุตรผู้อื่นมาเป็นบุตรของตน    หากเป็นบุตรที่เกิดมาจากหญิงอื่น ได้มีการจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรหรือไม่       เพราะหากไม่มีการจดทะเบียนรับรองว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  ก็ไม่ถือว่าเป็นทายาทโดยธรรมตามกฎหมายที่มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดก แต่หากจดรับรองว่าเป็นบุตรก็ถือว่าเป็นทายาทของเจ้ามรดกคนหนึ่งตามกฎหมาย ก็จะทำใหมีสิทธิได้รับมรดก

         สำหรับการแบ่งมรดกก็แบ่งให้ทายาทโดยธรรม  ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1629  ที่มีสิทธิได้รับมรดกของเจ้ามรดกตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ ส่วนสัดส่วนใครจะได้เท่าไรก็ต้องพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนดไว้  ก็จะไม่ลงลายละเอียดให้ครับ

         สำหรับหนี้สินหากเป้นทายาทก็รับไปซึ่งสิทธิและหน้าที่ของเจ้ามรดก แต่รับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกแก่ตน  หากไม่ใช่ทายาทก็ไม่ต้องไปพิจารณา

หากต้องการขอข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็โทรมาได้ครับ              

ผู้แสดงความคิดเห็น ทนายธีรภัทร์ 0815666656 (ttapjan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-08-20 21:30:18 IP : 171.99.132.67


ความคิดเห็นที่ 7 (3301985)

ทำบัตรเครดิตกับซิตี้แบงค์

          กรณีผู้ตายได้ทำบัตรเครดิตไว้กับบริษัท ซิตี้แบงค์แอดวานซ์ แห่งหนึ่ง และต่อมาบริษัทฯได้โทร.ติดต่อมาหาคู่สมรสและบอกว่าผู้ตายไปทำบัตรไว้มีหนี้สินจำนวน 200,000 บาท กรณีอย่างนี้ อยากจะถามว่าบัตรเครดิตสามารถฟ้องร้องได้หรือเปล่า ในเมื่อผู้ตายเสียชึวิต และจะมีผลอะไรหรือเปล่ากับคู่สมรสบ้างที่มีรายได้ต่อวันๆละ170 บาท

ผู้แสดงความคิดเห็น สุมิตตา วันที่ตอบ 2011-09-05 08:03:35 IP : 118.172.197.196


ความคิดเห็นที่ 8 (3310363)

 คุณพ่อเสียชีวิตไปประมาณ3เดือนแล้ว พอโทรไปอายัดบัตรเครดิตแล้วถามทางเจ้าหน้าที่ว่าจะมีส่วนลด หรือไม่เค้าบอกว่าไม่นฟโยบาย เลยอยากทราบว่าจะต้องจ่ายหนี้ของคุณพ่อเต็มหรอ เห็นมีคนบอกว่ามีส่วนลดไม่เห็นมีเลยคะ ตอนนี้้ลยไม่ได้จ่ายบัตรสักใบเลยคะ จากนั้นก็มีจดหมายทวงหนี้จากทางบัตรเครดิตมาเลยจะต้องทำยังไงบ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Jajah วันที่ตอบ 2011-12-06 21:31:41 IP : 27.55.2.177


ความคิดเห็นที่ 9 (3374326)

จากได้อ่านข้อสงสัยของคุณศิริชัยเป็นกรณีเดียวกับดิฉันเลย ของดิฉันสามีเสียชิวิตแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ก่อนเสียชิวิตสามีแอบไปทำบัตรเครดิตไว้ประมาณ 2-3 ใบ ซึ่งดิฉันไม่ทราบเลยว่าเขาไปทำไว้ เพราะมีอยู่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาดิฉันไม่ได้อยู่กับสามี แต่ไม่ได้หย่ากัน หลังจากเสียชีวิต ดิฉันพึ่งทราบว่าเขาไปอยู่กับผู้หญิงอื่น ทราบเพราะพอสามีเสียชีวิตผู้หญิงคนนั้นก็นำเอกสารทุกอย่างมาคืนให้ที่บ้าน ในจำนวนนั้นมีบัตรเครดิตรวมอยู่ด้วย ดิฉันตกใจมากเพราะไม่คิดว่าเขาจะแอบไปทำบัตรเครดิตไว้ ดิฉันยังไม่ได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกเลย เพราะกลัวว่าเมื่อยื่นขอเป็นผู้จัดการมรดกแล้วไม่ทราบว่าสามีได้ไปเป็นหนี้อย่างอื่นนอกเหนือจากบัตรเครดิตอีกหรือไม่ ดิฉันเข้าใจว่าถ้าดิฉันขอป็นผู้จัดการมรดก ถ้าสามีมีหนี้สินที่ไหนผู้จัดการมรดกต้องรับผิดชอบ ดิฉันเลยไม่กล้าทำ ปัจจุบันมีธนาคารบัตรเครดิตทวงหนี้มาที่บ้าน 2 ธนาคารดิฉันยังไม่ติดต่อกลับไปเลย ขอถามว่า 1. ดิฉันต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เขาติดกับธนาคารที่ทำบัตรเครดิตหรือไม่และดิฉันต้องติดต่อกลับไปที่ธนาคารไหมค่ะ 2. คำว่ามรดกประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะที่ดิฉันทราบที่เป็นชื่อของสามีก็มี รถยนต์ 3 คัน แต่ทั้ง 3คันยังผ่อนไม่หมดเลย ปัจจุบันดิฉันต้องรับภาระส่งงวดรถอยู่ทั้ง 3 คัน ถ้าส่งงวดรถหมดจะโอนเป็นของใครคะ และมีทีดินอยู่ 1 แปลงที่คุณแม่ของสามียกให้นี่ถือว่าเป็นมรดกไหมค่ะ ส่วนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน เป็นสมบัติที่คุณแม่ดิฉันยกให้นี่ถือเป็นมรดกไหมค่ะและมีรถยนต์ 1 คันที่เป็นชื่อของดิฉันเอง ปัจจุบันยังไม่มีอะไรที่สามีได้โอนเป็นชื่อลูกและดิฉันเลย ลืมบอกค่ะดิฉันมีบุตร 2 คนค่ะ ตอนนี้ดิฉันกลุ้มใจกับหนี้สินบัตรเครดิตมากเลยค่ะ ไม่รู้จะทำอย่างไรดี ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี สามีเสียชีวิตมาได้ 7 เดือนแล้วดิฉันไม่กล้าทำอะไรเลย ขอรบกวนชี้ทางสว่างให้ดิฉันและลูกด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง และขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ

                   

ผู้แสดงความคิดเห็น รัชดาภรณ์ (TU_Dent2503-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-04-01 13:48:57 IP : 223.206.195.245


ความคิดเห็นที่ 10 (3402997)

ถ้าแม่หนูมีหนี้บัตรเครดิตอยู่ 5 ใบ แล้วเสียชีวิตไป แต่แม่ไม่มีมรดกอะไรยกให้หนูนอกจากเงินประกันชีวิตกับเงินช่วยเหลือของครูที่เสียชีวิตหนูจะต้องเอาเงินส่วนนี้ไปชำระหนี้มั้ยคะหรือว่าทางบริษัทจะหักไปเลยโดยตรง แล้วหนูต้องทำอย่างไรบ้างต้องแต่งตั้งผู้จัดการมรดกด้วยมั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เมธาวี สุขเกษม (methawee00-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2013-12-03 20:21:30 IP : 101.108.52.65


ความคิดเห็นที่ 11 (4118223)

 สวัสดีค่ะ ขอรบกวนสอบถามเรื่องเจ้าของบัตรเครดิตเสียชีวิต

 

พอดีแฟนป้าพึ่งเสียชีวิต และทางแฟนป้าได้มีการทำบัตรเครดิตของบริษัทหนึงก่อนจะมาคบกับป้า

ซึ่งป้ากับแฟนไม่ได้จดทะเบียนกัน

จึงอยากทราบว่า ในกรณีนี้ ถ้าป้าต้องการที่จะยกเลิกบัตรเครดิตที่แฟนทำ ไม่ทราบว่าป้าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการยืนเรื่อง และป้าจะต้องรับผิดชอบหนี้สินแทนหรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อนงค์ วันที่ตอบ 2018-05-29 20:32:38 IP : 171.98.139.157


ความคิดเห็นที่ 12 (4217243)

 สอบถามเนื่องจากคุณพ่อได้เสียชีวิต8เดือนแล้วบัตรเครดิตไม่ได้ใช้แต่โดนค่าธรรมเนียมธนาคาร2ครั้งสามารถเรียกคืนจากธนาคารได้หรือไม่และเอกสารจะไปทำเรื่องยกเลิกบัตรเครดิตต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเนื่องจากเป็นบุตรชอบธรรมตามกฎหมายไปทำการยกเลิกบัตรเครดิตค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัชชลัยย์ วันที่ตอบ 2021-01-29 22:23:35 IP : 171.98.82.133[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล